top of page
stödfamilj inkludering

TJÄNSTER

Stödboende

Insatsen stöd-och träningsboende är ett placeringsalternativ som kan täcka flera olika behov. Det kan bli aktuellt för exempelvis ungdomar och unga vuxna som behöver utslussning, eftervård eller en möjlighet att under trygga former träna inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Insatsen kan även gälla för vuxna, unga föräldrar samt andra unga vuxna som lever i en konfliktfylld hemsituation, som behöver skydd.  De placerade har tillgång till jourverksamhet dygnet runt. Det finns en flexibilitet i stödet och allt arbete sker individuellt. 90 procent av alla avslutade inom verksamheten har övergått till egna bostadskontrakt utifrån verksamhetens intensiva bostadssökande och samarbete med olika hyresvärdar, vilket är unikt.

Familjehem

Familjehemsvärdarna erbjuder ett långsiktigt, tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet, interkulturella möten och kompetent beredskap. Samtliga familjehem får utbildning samt handledning av erfarna konsulenter och terapeuter. De har tillgång till jour dygnet runt.  Familjehem som arbetar med förstärkta uppdrag samarbetar även kring behandlande insatser för barn/ungdomar.

Jourhem

Som jourhem tar man emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet/ungdomen bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som behövs i det långa loppet. Våra jourhem erbjuder ett tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet och kompetent beredskap.  Jourhemmen får regelbunden handledning av jourhemskonsulenten, extern handledning,  tillgång till jour dygnet runt samt utbildningsinsatser.

Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddat boende för individer som behöver en fristad från våld, hot och förtryck. Den enskilde får individuellt stöd i ett enskilt stödboende med hög skyddsnivå, alternativt i ett familjehem. Vi stärker den skyddssökandes rättssäkerhet och upprättar säkerhetsplaneringar, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har tät samverkan med civilsamhällets olika organisationer och föreningar som riktar sig till målgruppen samt även med polis och jurister. Den enskilde får en egen skyddskoordinator, ett skyddsnät av professionella omkring sig samt tillgång till en jourverksamhet dygnet runt.

Föräldrastöd och familjepedagogiska insatser

Föräldrastödet behandlar kulturmötesfrågor, integration, föräldradelaktighet samt inflytande utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vi stödjer föräldrar med olika kulturella bakgrunder att få ökad förståelse för sina barn och att vara delaktiga i deras liv med barnkonventionen och mänskliga rättigheter som grund. Vi utgår från resurstänkande samt det salutogena och interkulturella perspektivet. 

Vi erbjuder helhetslösningar för familjer i behov av boendeformer med stödinsatser.

Samhällsorientering

Vi använder oss av nätverk, idrotts- och sportföreningar, mötesplatser för att möjliggöra ett hälsofrämjande arbete samt en individuell, meningsfull fritidssysselsättning för vår målgrupp utanför boendet.

Verksamheten erbjuder vidare samhällsorientering i form av studiebesök, framtidsplan, seminarier och föreläsningar om olika vägar till delaktighet. Verksamheten har riktade insatser för ungdomar och unga vuxna om jämlikhet, demokrati och delaktighet i samhället.

Ideellt arbete

Vi har utfört och utför ideellt arbete parallellt med våra uppdrag. Vårt mångåriga ideella arbete har tagit sig uttryck genom aktivt deltagande och utvecklande av ungdomsföreningar, kulturföreningar samt nätverk som uppmärksammat delaktighet i samhället och mångfaldsarbete. Vi har erfarenheter från föreningsliv som främjar ett hållbart samhälle där ungdomar, unga vuxna och familjer är delaktiga, där flerkulturell identitet ses som en resurs och familjer får stöd till självhjälp för att bryta utanförskap och ohälsa. Vi deltar vid arrangemang som fokuserar på att se möjligheter, framgångsfaktorer samt vägar till delaktighet och goda, interkulturella möten.

 

Vi erbjuder även föräldrastöd och samhällsvägledning per telefon och e-post på ideell basis med syftet att stödja nykomna familjer och individer att bli delaktiga. Stöd kan erbjudas kring föräldrastöd, samhällsvägledning eller sökandes egna frågor.

Tjänster Inkludera

UTVÄRDERING

Inkludering har ramavtal med flera olika kommuner i Sverige för samtliga erbjudna insatser.

Verksamheten genomför regelbundna utvärderingar med våra uppdragsgivare, samarbetspartners  samt brukare utifrån personalens kompetens, arbetssätt och direkta påverkan på utveckling, trygghet och välmående.

Verksamheten redogör för resultat i samband med verksamhetsberättelsen som alla kan ta del av på begäran.

Inkludering delger även tillsynsprotokoll från IVO samt resultat av avtalssekreterarnas uppföljningar.

Ledning och personal har adekvat kompetens och verksamheten har ett tydligt arbetssätt. Dokumentationen kring den enskilde ger goda möjligheter att följa och följa upp insatsen. Inkluderings ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehåller relevanta rutiner och processer.  Kvalitetsarbetet följs upp och dokumenteras systematiskt.

Vårt intensiva arbete med bostadssökande under pågående placeringar har resulterat i förstahandskontrakt på bostadsmarknaden, en viktig del i vårt arbete med delaktighet och samhällsorientering.

arbetssätt för inkludering

ARBETSSÄTT

Genom att ständigt utvärdera och följa upp vår verksamhet bidrar vi till det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet.

Verksamhetens innehåll utgår från tre huvudkomponenter som har avgörande betydelse för insatsens kvalitet:

 

En enig, stabil personalgrupp avseende akademisk utbildning, kompetens och personlig lämplighet

Att som personal inte ha relevant utbildning och erfarenheter av målgruppen är en riskfaktor. Därför ställer vi krav på att personal inom vår verksamhet har relevant akademisk utbildning och flera års erfarenheter av att ha arbetat med målgruppen. All forskning visar att personalens kompetens, bemötande, förhållning och sätt att skapa relationer till klienter har hög avgörande faktor. Personalen har regelbunden handledning och individuella kompetensutvecklingsplaner för att bidra till utökad trivsel, kunskapskällor och egenvård.

 

Vetenskapligt förhållningssätt, evidensbaserad praktik, teoretiska infallsvinklar och rutiner

Verksamheten bygger på evidens, vilket innebär att vi använder vår expertis på ett professionellt sätt genom att medvetet och systematiskt använda den bästa tillgänglig kunskapen, forskningen och kombinera den med den enskildes egna erfarenheter och önskemål. Våra insatser ska vila på så tillförlitligt och bra underlag som möjligt. Stödet bygger även på skydds-och riskfaktorer, där den enskildes hela livssituation beaktas och resurser i nätverket tas tillvara.

Vår teoretiska grundsyn består av relationella teorier, självpsykologi, anknytningsteori, affektteori, kognitiva teorier, inlärningsteori och systemteori, där känslomässiga sårbarheter, samspelsmönster, anknytningsmönster och rollmodellering kan förklaras och förstås.

 

Miljöterapeutisk grund          

Med miljöterapeutisk grund menar vi att miljön ska ge ett utrymme för utveckling hos den enskilde. Den miljöterapeutiska grunden utgör den dagliga basen och innebär även att den används på ett professionellt sätt för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad. Miljön utgår även från ett salutogent, inkluderande och interkulturellt synsätt.

om inkludering

OM INKLUDERING

Inkludering är en verksamhet som erbjuder stödinsatser utifrån evidens, tillgänglig kunskap, forskning, profession och den enskildes erfarenheter om vad som är viktigast att inkludera i stödet. Enskilda individer ges möjligheter att förbättra sina liv, stärka sina rättigheter och skyldigheter i aktuella behovsområden. Insatserna är inkluderande och har ett långtidsperspektiv, i syfte att främja delaktighet i samhället och möten över alla gränser.

Samtliga insatser har ett aktivt arbete kring samhällsorientering, grundläggande omvårdnad kombinerat med jämställdhetsfrågor, demokratifrågor samt förståelsen av egna och andras mänskliga rättigheter. Vi har även ett pågående samarbete med civilsamhällets olika föreningar.

Vi som är verksamma har bred utbildning och erfarenhet inom det sociala och pedagogiska området med barn, ungdomar och familjer. Vår värdegrund är respekt för individen, delaktighet och hållbar samhällsutveckling. Vi har mångårig erfarenhet inom socialtjänsten samt även på utförarsidan med olika heldygnsinsatser.

kontakt inkludering.jpg

TELEFONKONTAKT


Stödboende

0736 19 60 18  

Jour och familjehem

08 - 21 64 65   

Skyddat boende

 08-21 64 65

KONTAKT

HÖR AV DIG

*obligatoriskt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page