top of page
inkludering.jpg

OM INKLUDERING

Inkludering är en verksamhet som erbjuder tjänster som täcker hela vårdkedjan. Inom jourhem, familjehem, stödboende, träningslägenhet, skyddat boende samt HVB erbjuder vi stödinsatser utifrån evidens, tillgänglig kunskap, forskning, profession och den enskildes erfarenheter om vad som är viktigast att inkludera i stödet.

 

Enskilda individer ges möjligheter att förbättra sina liv, stärka sina rättigheter och skyldigheter i aktuella behovsområden. Insatserna är inkluderande och har ett långtidsperspektiv, i syfte att främja delaktighet i samhället och möten över alla gränser.

 

Vi som är verksamma har bred utbildning och erfarenhet inom det sociala och pedagogiska området.

OM INKLUDERING

Mobin är examinerad socionom sedan 2010. Han har arbetat med målgruppen barn, unga och familjer sedan 2007. Mobin har erfarenhet av att ha arbetat inom HVB för ungdomar och inom SiS-institution för vuxna med beroendeproblematik och samsjuklighet. Han har främst arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten som dels socialsekreterare, dels gruppchef. Han har också dessförinnan arbetat inom kommunens öppenvård med förebyggande insatser för barn och unga.

Sedan 2017 arbetar Mobin inom utförarverksamheten. Utöver sin grundutbildning och mångårig genomgången extern handledning har han flera vidareutbildningar inom neuropsykiatri, våld/förtryck i nära relationer, hedersvåld, skyddsplaceringar, psykisk ohälsa. Mobin är vid sidan av sitt arbete engagerad i föreningsliv som gagnar målgruppen.

Inkludering Servan Bozarslan.jpg

Servan är examinerad sociolog, samhällsvetare på magister nivå samt har en utbildning i grundläggande psykoterapi, KBT. Servan har arbetat med socialt arbete sedan år 2004 med främst myndighetsutövning inom socialtjänsten som socialsekreterare.  Arbetsuppgifterna har i huvudsak rört utredningar och uppföljningar av placerade barn/ungdomar. Servan har tidigare även arbetat som samordnare för påföljden Ungdomstjänst där hon planerat för verkställigheten och programverksamheten.

 

Förutom ordinarie arbetsuppgifter har Servan varit Ungdomsenhetens representant i kommunens resursteam specialiserat på våld/förtryck av flickor och pojkar i hederskontexter. Teamet har fungerat som en konsultativ resurs för anställda i kommunen.

 

Servan har flera vidareutbildningar inom det sociala arbetet, såsom Vägvalet (kriminalitetsprogram), Signs of Safety och riskbedömningar i skyddsplaceringar. Servan har ingått i en samverkansgrupp med andra kommuner kring uppföljningsmodeller för placerade barn. Sedan år 2016 arbetar Servan inom utförarverksamheten. Servan har ideella föreningsuppdrag vid sidan av sitt arbete som gagnar målgruppen.

Inkludering Therese Örnsborg.jpg

Therese examinerades 2005 som socionom. Hon började därefter inom Frivården och arbetade huvudsakligen inom ramen för myndighetens ungdomssatsning med ungdomar dömda till skyddstillsyn då hon planerade verkställigheten och bedrev samtalsprogram med MI och KBT som grund.

 

Therese har många års erfarenhet av barn- och ungdomar då hon arbetat med målgruppen både som samordnare på ett HVB, som socialsekreterare och senare gruppledare på enheten för ensamkommande inom socialtjänsten.

 

Therese har även, som förste socialsekreterare, arbetslett en grupp socialsekreterare som utreder barn och ungas behov där den huvudsakliga oron är att barnet bevittnat och/eller blivit utsatt för våld. Therese är utbildad i MI, BBiC och Signs of Safety, både grund och säkerhetsplanering.

Inkludering-Anders.jpg

Anders är examinerad socionom sedan 2010. Han har varit verksam inom området barn, ungdom och familj i socialtjänstens regi på olika nivåer och i olika roller som socialsekreterare, behandlare, projektledare, gruppledare och enhetschef.

 

Han har lång erfarenhet av arbete inom öppenvården och har sin spetskompetens inom området kriminalitet och missbruk och har arbetat i nära samverkan med polisen under många år.

 

Anders har också en gedigen utbildningsbakgrund i form av licens för påverkansprogram mot kriminalitet och metoder för att bedöma risk och skyddsfaktorer för antisocialt beteende/kriminalitet.

 

Ett annat stort intresse är ledarskap och grupputveckling och Anders har genomgått flera ledarskapsutbildningar och även varit verksam som föreläsare, bland annat på polishögskolan i Södertörn.

TJÄNSTER
stödfamilj inkludering.jpg

TJÄNSTER

Stödboende

Insatsen stöd-och träningsboende är ett placeringsalternativ som kan täcka flera olika behov. Det kan bli aktuellt för exempelvis ungdomar och unga vuxna som behöver utslussning, eftervård eller en möjlighet att under trygga former träna inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Insatsen kan även gälla för ensamkommande ungdomar, unga föräldrar samt andra unga vuxna som lever i en konfliktfylld hemsituation, som behöver skydd.  De placerade har tillgång till jourverksamhet dygnet runt. Det finns en flexibilitet i stödet och allt arbete sker individuellt. 90 procent av alla avslutade ungdomar inom verksamheten har övergått till egna bostadskontrakt utifrån verksamhetens intensiva bostadssökande och samarbete med olika hyresvärdar, vilket är unikt.

Eda Gården HVB

Eda Gården är ett utav Sveriges minsta boende för pojkar som får ett tryggt och individuellt utformat stöd av personal som har relevant akademisk utbildning samt arbetat i många år med heldygnsinsatser. All behandling sker individuellt, i ett litet sammanhang med hög vuxennärvaro. Ungdomen får en trygg, förutsägbar och strukturerad tillvaro med fungerande rutiner gällande sömn, kost, mående, skola, hänsyn och ansvar.  Eda Gården har även ett familje-och nätverksperspektiv samt samverkar med civilsamhällets olika aktörer som gagnar målgruppen.

Familjehem

Familjehemsvärdarna erbjuder ett långsiktigt, tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet, interkulturella möten och kompetent beredskap. Samtliga familjehem får utbildning samt handledning av erfarna konsulenter och terapeuter. De har tillgång till jour dygnet runt.  Familjehem som arbetar med förstärkta uppdrag samarbetar även kring behandlande insatser för barn/ungdomar.

Jourhem

Som jourhem tar man emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet/ungdomen bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som behövs i det långa loppet. Våra jourhem erbjuder ett tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet och kompetent beredskap.  Jourhemmen får regelbunden handledning av jourhemskonsulenten, extern handledning,  tillgång till jour dygnet runt samt utbildningsinsatser.

Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddat boende för individer som behöver en fristad från våld, hot och förtryck. Den enskilde får individuellt stöd i ett enskilt stödboende med hög skyddsnivå, alternativt i ett familjehem. Vi stärker den skyddssökandes rättssäkerhet och upprättar säkerhetsplaneringar, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har tät samverkan med civilsamhällets olika organisationer och föreningar som riktar sig till målgruppen samt även med polis och jurister. Den enskilde får en egen skyddskoordinator, ett skyddsnät av professionella omkring sig samt tillgång till en jourverksamhet dygnet runt.

Avhopparverksamhet

Vi tillhandahåller skyddat boende för avhoppare från kriminella eller våldsbejakande nätverk. Den enskilde får individuellt stöd i en boendeform med hög skyddsnivå och riktade stödinsatser. Vi upprättar säkerhets-planeringar utifrån risk-och skyddsbedömningar. Vi har tät samverkan med civilsamhällets olika organisationer och föreningar som riktar sig till målgruppen. Den enskilde erbjudes behandlingsprogram och ett skyddsnät av professionella omkring sig.

Föräldrastöd

Föräldrastödet behandlar kulturmötesfrågor, integration, föräldradelaktighet samt inflytande utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vi stödjer föräldrar med olika kulturella bakgrunder att få ökad förståelse för sina barn och att vara delaktiga i deras liv med barnkonventionen och mänskliga rättigheter som grund. Vi utgår från resurstänkande samt det salutogena och interkulturella perspektivet.

Samhällsorientering

Vi använder oss av nätverk, idrotts- och sportföreningar, mötesplatser för att möjliggöra ett hälsofrämjande arbete samt en individuell, meningsfull fritidssysselsättning för vår målgrupp utanför boendet.

Verksamheten erbjuder vidare samhällsorientering i form av studiebesök, framtidsplan, seminarier och föreläsningar om olika vägar till delaktighet. Verksamheten har riktade insatser för ungdomar och unga vuxna om jämlikhet, demokrati och delaktighet i samhället.

Ideellt arbete

Vi har utfört och utför ideellt arbete parallellt med våra uppdrag. Vårt mångåriga ideella arbete har tagit sig uttryck genom aktivt deltagande och utvecklande av ungdomsföreningar, kulturföreningar samt nätverk som uppmärksammat delaktighet i samhället och mångfaldsarbete. Vi har erfarenheter från föreningsliv som främjar ett hållbart samhälle där ungdomar, unga vuxna och familjer är delaktiga, där flerkulturell identitet ses som en resurs och familjer får stöd till självhjälp för att bryta utanförskap och ohälsa. Vi deltar vid arrangemang som fokuserar på att se möjligheter, framgångsfaktorer samt vägar till delaktighet och goda, interkulturella möten.

 

Vi erbjuder även föräldrastöd och samhällsvägledning per telefon och e-post på ideell basis med syftet att stödja nykomna familjer och individer att bli delaktiga. Stöd kan erbjudas kring föräldrastöd, samhällsvägledning eller sökandes egna frågor.

UTVÄRDERING
Tjänster Inkludera.jpg

UTVÄRDERING

Inkludering har ramavtal med flera olika kommuner i Sverige för samtliga erbjudna insatser.

Verksamheten genomför regelbundna utvärderingar med våra uppdragsgivare, samarbetspartners  samt brukare utifrån personalens kompetens, arbetssätt och direkta påverkan på utveckling, trygghet och välmående.

Verksamheten redogör för resultat i samband med verksamhetsberättelsen som alla kan ta del av på begäran.

Inkludering delger även tillsynsprotokoll från IVO samt resultat av avtalssekreterarnas uppföljningar.

Ledning och personal har adekvat kompetens och verksamheten har ett tydligt arbetssätt. Dokumentationen kring den enskilde ger goda möjligheter att följa och följa upp insatsen. Inkluderings ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehåller relevanta rutiner och processer.  Kvalitetsarbetet följs upp och dokumenteras systematiskt.

Vårt intensiva arbete med bostadssökande under pågående placeringar har resulterat i förstahandskontrakt på bostadsmarknaden, en viktig del i vårt arbete med delaktighet och samhällsorientering.

ARBETSSÄTT
arbetssätt.jpg

ARBETSSÄTT

Genom att ständigt utvärdera och följa upp vår verksamhet bidrar vi till det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet.

Verksamhetens innehåll utgår från tre huvudkomponenter som har avgörande betydelse för insatsens kvalitet:

 

En enig, stabil personalgrupp avseende akademisk utbildning, kompetens och personlig lämplighet

Att som personal inte ha relevant utbildning och erfarenheter av målgruppen är en riskfaktor. Därför ställer vi krav på att personal inom vår verksamhet har relevant akademisk utbildning och flera års erfarenheter av att ha arbetat med målgruppen. All forskning visar att personalens kompetens, bemötande, förhållning och sätt att skapa relationer till klienter har hög avgörande faktor. Personalen har regelbunden handledning och individuella kompetensutvecklingsplaner för att bidra till utökad trivsel, kunskapskällor och egenvård.

 

Vetenskapligt förhållningssätt, evidensbaserad praktik, teoretiska infallsvinklar och rutiner

Verksamheten bygger på evidens, vilket innebär att vi använder vår expertis på ett professionellt sätt genom att medvetet och systematiskt använda den bästa tillgänglig kunskapen, forskningen och kombinera den med den enskildes egna erfarenheter och önskemål. Våra insatser ska vila på så tillförlitligt och bra underlag som möjligt. Stödet bygger även på skydds-och riskfaktorer, där den enskildes hela livssituation beaktas och resurser i nätverket tas tillvara.

Vår teoretiska grundsyn består av relationella teorier, självpsykologi, anknytningsteori, affektteori, kognitiva teorier, inlärningsteori och systemteori, där känslomässiga sårbarheter, samspelsmönster, anknytningsmönster och rollmodellering kan förklaras och förstås.

 

Miljöterapeutisk grund          

Med miljöterapeutisk grund menar vi att miljön ska ge ett utrymme för utveckling hos den enskilde. Den miljöterapeutiska grunden utgör den dagliga basen och innebär även att den används på ett professionellt sätt för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad. Miljön utgår även från ett salutogent, inkluderande och interkulturellt synsätt.

KONTAKT
kontakt inkludering.jpg

TELEFONKONTAKT


Stödboende, HVB

0736 19 60 18  

Jour och familjehem

0735 09 03 20    

Skyddat boende, Avhopparverksamhet

 08-21 64 65

KONTAKT

HÖR AV DIG

*obligatoriskt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page