OM OSS

Inkludering är en verksamhet som erbjuder stödinsatser utifrån evidens, tillgänglig kunskap, forskning, profession och den enskildes erfarenheter om vad som är viktigast att inkludera i stödet. Enskilda individer ges möjligheter att förbättra sina liv, stärka sina rättigheter och skyldigheter i aktuella behovsområden. Insatserna är inkluderande och har ett långtidsperspektiv, i syfte att främja delaktighet i samhället och möten över alla gränser.

Samtliga insatser har ett aktivt arbete kring samhällsorientering, grundläggande omvårdnad kombinerat med jämställdhetsfrågor, demokratifrågor samt förståelsen av egna och andras mänskliga rättigheter. Vi har även ett pågående samarbete med civilsamhällets olika föreningar.

Vi som är verksamma har bred utbildning och erfarenhet inom det sociala och pedagogiska området med barn, ungdomar och familjer. Vår värdegrund är respekt för individen, delaktighet och hållbar samhällsutveckling.

Vi har även, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper och erfarenheter om HBTQ-frågor, aktivt och kontinuerligt arbetat för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett HBTQ-perspektiv. Vi har en utarbetad och välförankrad plan för hur attitydarbetet kring HBTQ-frågor, internt såväl som externt, ska fortskrida samt dokumenterade planer för att hantera diskrimineringsfall.

Utvärdering / Tillsyn / Avslut

Inkludering AB och Inkludering Resurs har ramavtal med flera olika kommuner rörande HVB, stödboende verksamhet samt jour-och familjehem.

Efter genomförda inspektioner från IVO under 2017, 2018 och 2019 har det konstaterats att verksamheten för HVB och stödboende bidrar till en säker vård och omsorg av god kvalité och arbetar på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna. Tillsynen har påvisat att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, att verksamheten bedrivs i enighet med sitt tillstånd.

Inkludering genomför utvärderingar minst en gång per termin med våra uppdragsgivare. Resultaten från utvärderingarna har gett verksamheten höga betyg där socialsekreterarna och samarbetspartners i huvudsak hänvisar till personalens kompetens, arbetssätt och direkta påverkan på barnens/ungdomarnas utveckling, trygghet och välmående.

 Verksamheten redogör för andra resultat i samband med verksamhetsberättelsen som alla kan ta del av på begäran nedan.

Avtalsuppföljning har även genomförts av socialförvaltningen inom Stockholm stad år 2018 som bedömer att Inkludering bedriver verksamhet i enlighet med gällande ramavtal. Ledning och personal har adekvat kompetens och verksamheten har ett tydligt arbetssätt. Dokumentationen kring den enskilde ger goda möjligheter att följa och följa upp insatsen. Inkluderings ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehåller relevanta rutiner och processer och kvalitetsarbetet följs upp och dokumenteras systematiskt.

Vårt intensiva arbete med bostadssökande i stödboende placeringar har resulterat i förstahandskontrakt på bostadsmarknaden, en viktig del i vårt arbete med delaktighet och samhällsorientering. Vi är stolta att meddela att majoriteten av våra avslutade ungdomar har övergått till egna  förstahandskontrakt

Kvalitét

Kvalitetsarbetet behöver sättas in i ett sammanhang när det gäller tid och rum. Begreppet möjliggör innebörd utifrån flera perspektiv. Kvalitet i vår verksamhet beror mycket på hur den enskilde upplever vår verksamhet och dennes nöjdhet. Vi betraktar den enskilde som medkonstruktör, som kunskaps- och kulturproducent, där begreppet meningsskapande är likställt med kvalitet i vår verksamhet.

Utgångspunkterna för det systematiska kvalitetsarbetet är en hållbar och tydlig verksamhet, en social och kulturell plats där man upplever delaktighet, inkludering och utvecklas i en process genom stöd, lärande och interkulturella möten. Interkulturalitet, inkludering, delaktighet, mångfald, jämställdhet och likabehandling genomsyrar vår verksamhet. Med mångfald menas allt som gör människor unika.

Genom att ständigt utvärdera och följa upp vår verksamhet bidrar vi till det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet.

Verksamhetens innehåll utgår från 3 huvudkomponenter som har avgörande betydelse för insatsens kvalitét:

1)      En enig, stabil personalgrupp avseende akademisk utbildning, kompetens och personlig lämplighet.

Att som personal inte ha relevant utbildning och erfarenheter av målgruppen är en riskfaktor. Därför ställer vi krav på att personal inom vår verksamhet har relevant akademiskt utbildning och flera års erfarenheter av att ha arbetat med målgruppen. All forskning visar att personalens kompetens, bemötande, förhållning och sätt att skapa relationer till klienter har hög avgörande faktor. Personalen har regelbunden handledning och individuella kompetensutvecklingsplaner för att bidra till utökad trivsel, kunskapskällor och egenvård.

2)      Vetenskapligt förhållningssätt, evidensbaserad praktik, teoretiska infallsvinklar & rutiner

Verksamheten bygger på evidens, vilket innebär att vi använder våra expertiser på ett professionellt sätt genom att medvetet och systematiskt använda den bästa tillgänglig kunskapen, forskningen och kombinera den med den enskildes egna erfarenheter och önskemål. Våra insatser ska vila på så tillförlitligt och bra underlag som möjligt. Stödet bygger även på skydds-och riskfaktorer, där den enskildes hela livssituation beaktas och resurser i nätverket tas tillvara.

Vår teoretiska grundsyn består av relationella teorier, självpsykologi, anknytningsteori, affektteori, kognitiva teorier, inlärningsteori och systemteori, där känslomässiga sårbarheter, samspelsmönster, anknytningsmönster och rollmodellering kan förklaras och förstås. Verksamheten har för övrigt det intersektionella och interkulturella perspektivet i beaktande för ökad förståelse för vårt uppdrag.  Vi har flera genomarbetade rutiner för att hantera de situationer och behov som uppkommer i vardagen, vilka följs upp regelbundet och utvärderas.

3)                  Miljöterapeutisk grund          

Med miljöterapeutisk grund menar vi att miljön ska ge ett utrymme för utveckling hos den enskilde. Den miljöterapeutiska grunden utgör den dagliga basen och innebär även att den används på ett professionellt sätt för att åstadkomma förändring, utveckling och mognad. Miljön utgår även från ett salutogent, inkluderande och interkulturellt synsätt.

TJÄNSTER

 Öppenvårdsinsatser

Våra öppenvårdsinsatser präglas av rättssäkerhet och är kunskapsbaserade. Stödet bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.  Insatserna utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet. Vi erbjuder bl a Kriminalitetsprogram, terapeutiska insatser  och kvalificerat kontaktmannaskap av behandlande karaktär för ungdomar och familjer.

Stödboende

Insatsen stöd-och träningsboende är ett placeringsalternativ som kan täcka flera olika behov. Det kan bli aktuellt för exempelvis ungdomar och unga vuxna som behöver utslussning, eftervård eller en möjlighet att under trygga former träna inför ett självständigt boende och vuxenliv.

Insatsen kan även gälla för ensamkommande ungdomar, unga föräldrar samt andra unga vuxna som lever i en konfliktfylld hemsituation. Det finns en flexibilitet i stödet och all arbete sker individuellt.

Föräldrastöd

Föräldrastödet behandlar kulturmötesfrågor, integration, föräldradelaktighet samt inflytande utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vi stödjer föräldrar med olika kulturella bakgrunder att få ökad förståelse för sina barn och att vara delaktiga i deras liv med barnkonventionen och mänskliga rättigheter som grund. Vi utgår från resurstänkande samt det salutogena och interkulturella perspektivet.

VÅRA HEM

Familjehem

Våra familjehem är utredda enligt en utredningsmetod som utgår från forskning och professionellas erfarenheter. De har relevant akademisk utbildning samt bred erfarenhet av att ha arbetat med barn/unga. Familjehemsvärdarna erbjuder ett långsiktigt, tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet, interkulturella möten och kompetent beredskap. Samtliga familjehem garanterar att de inte tillhandahar fler än en placering för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den enskilde.  De får handledning av erfarna terapeuter och har tillgång till jour dygnet runt.

Jourhem

Som jourhem tar man emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet/ungdomen bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som behövs i det långa loppet. Våra jourhem erbjuder ett tryggt, enskilt boende med omsorg, struktur, förutsägbarhet och kompetent beredskap.  Ett jourhem på uppdrag av oss garanterar att inte motta fler än en placering hos sig för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den enskilde. Jourhemmen får regelbunden handledning av jourhemskonsulenten och tillgång till jour dygnet runt.

Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddat boende för kvinnor och män som behöver en fristad från våld, hot och förtryck. Den enskilde får individuellt stöd i ett enskilt stödboende med hög skyddsnivå. Vi stärker den skyddssökandes rättsäkerhet och upprättar säkerhetsplaneringar, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har tät samverkan med civilsamhällets olika organisationer och föreningar som riktar sig till målgruppen.

Eda Gården HVB

Eda Gården är ett boende för pojkar som får ett tryggt och individuellt utformat stöd av personal som har relevant akademisk utbildning samt arbetat i många år med heldygnsinsatser. Personalen utgör ett viktigt verktyg och bidrar till en miljö som ger utrymme för utveckling hos den enskilde. Ungdomen får en trygg, förutsägbar och strukturerad tillvaro med fungerande rutiner gällande sömn, kost, mående, skola, hänsyn och ansvar.  Förutom stöd-och omvårdnadsinsatser erbjuder boendet ett kompetent beredskap utifrån migrationsrelaterade symptom som kan uppkomma och jag-stärkande samtal.  Eda Gården har även ett familje-och nätverksperspektiv samt samverkar med civilsamhällets olika aktörer som gagnar målgruppen.

Ideellt arbete

Vi har utfört och utför ideellt arbete parallellt med våra uppdrag. Vårt mångåriga ideella arbete har tagit sig uttryck genom aktivt deltagande och utvecklande av ungdomsföreningar, kulturföreningar samt nätverk som uppmärksammat delaktighet i samhället och mångfaldsarbete. Vi har erfarenheter från föreningsliv som främjar ett hållbart samhälle där ungdomar, unga vuxna och familjer är delaktiga, där flerkulturell identitet ses som en resurs och familjer får stöd till självhjälp för att bryta utanförskap och ohälsa. Vi deltar vid arrangemang som fokuserar på att se möjligheter, framgångsfaktorer samt vägar till delaktighet och goda, interkulturella möten.

Vi erbjuder även föräldrastöd och samhällsvägledning per telefon och e-post på ideell basis med syftet att stödja nykomna familjer och individer att bli delaktiga. Stöd kan erbjudas kring föräldrastöd, samhällsvägledning eller sökandes egna frågor.

Fritid

Följande nätverk,idrotts- och sportföreningar använder vi oss av för att möjliggöra ett hälsofrämjande arbete samt en individuell, meningsfull fritidssysselsättning för vår målgrupp två-fem gånger i veckan :

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll

Sundbybergs Fotboll

Ängby Kungliga Sportklubb

Ängby SK Bordtennis

Stockholms Akademiska Cricketsällskap

Cykelfrämjandet

Wing Chun Academy Association

Solna Jujutsu

MMA-akademin (kampsport)

Självförsvarsskolan Sverige

Samhällsorientering

Verksamheten erbjuder samhällsorientering och föreläsningar om olika vägar till delaktighet. Verksamheten har riktade insatser för ungdomar och unga vuxna om jämlikhet, demokrati och delaktighet i samhället. Verksamheten har även regelbundna träffar kring bostadsplanering, som lett till flera förstahandskontrakt för avslutade individer.

KONTAKT

 Kontakta oss på kontakt@inkluderingab.se eller tel:
HVB och stödboende: 073 619 6018
Jour och familjehem: 073 509 0320